Helaas, deze vacature is niet actief.

Gemeentesecretaris/algemeen directeur in Zoetermeer

Jouw... Gemeentesecretaris/algemeen... De gemeenteVan een klein dorp met 8.000 inwoners in 1962 heeft Zoetermeer zich ontwikkeld tot een moderne, complete en aantrekkelijke stad met zo’n 125.000...

Beschrijving

Jouw uitdaging

Gemeentesecretaris/algemeen directeur


De gemeente
Van een klein dorp met 8.000 inwoners in 1962 heeft Zoetermeer zich ontwikkeld tot een moderne, complete en aantrekkelijke stad met zo’n 125.000 inwoners. Zoetermeer maakt onderdeel uit van en is actief betrokken bij het stedennetwerk Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). Zoetermeer ligt ook strategisch aan de belangrijkste oost – west verbinding van de provincie, de A12 en heeft samen met de gemeente Lansingerland met Prisma en Bleizo twee belangrijke ontwikkellocaties in handen. Door regionale samenwerking en een sterke (inter)nationale logistieke positionering kan deze corridor een goede bijdrage leveren aan het ondernemingsklimaat van Zoetermeer.

De inwoners waarderen hun stad als een stad met veel ruimte en groen, een goede infrastructuur en een hoog voorzieningenniveau. En Zoetermeer zal zich blijven ontwikkelen. Met hart en ziel werkt de gemeente met partners aan grote projecten als Binnenstad (impuls en verfraaien stadscentrum) en Entree (kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling tussen de binnenstad en het NS-station). Hierbij hoort de ambitie om 10.000 tot 16.000 nieuwe woningen erbij te bouwen om aan nieuwe woonvraag en (woon)wensen te voldoen. Tegelijkertijd zet de gemeente vol in om de kwaliteit in bestaande wijken te behouden en te versterken. Hierbij ligt het accent op verduurzaming. Naast de aandacht voor de fysieke leefomgeving is er veel aandacht voor zorg en welzijn voor de inwoners van de stad. De gemeente wil dat bezoekers graag in de stad vertoeven en jong en oud zich thuis voelen in de speelse, actieve stad. De gemeente is financieel heel gezond. Zoetermeer kan zich met recht één van de aantrekkelijkste ‘Nieuwe steden’ van Nederland noemen. Voor meer informatie over de gemeente:

Het bestuur
De gemeenteraad vormt samen met het college van burgemeester en wethouders het gemeentebestuur. De gemeenteraad heeft hierin een kaderstellende, volks-vertegenwoordigende en toetsende rol. De gemeenteraad van Zoetermeer heeft 39 zetels, verdeeld over 12 partijen. Gelet op de recente verkiezingen van maart 2018 zijn de collegeonderhandelingen op dit moment gaande en zal zoals het er nu uitziet het nieuwe college worden gevormd door de burgemeester en zes wethouders. De huidige burgemeester is in 2012 aangetreden. Het college van B&W stuurt collegiaal op college brede thema’s, daarnaast heeft elk collegelid eigen speerpunten en een eigen wijk.

De organisatie
De pioniersgeest en vernieuwingszin die Zoetermeer groot heeft gemaakt komt ook tot uitdrukking in de wijze waarop de gemeente zich organiseert. Met bestuur, medewerkers, inwoners en netwerkpartners wordt gewerkt aan het realiseren van het beste resultaat voor Zoetermeer door over grenzen heen te werken. In de hybride organisatie (het aantal managementlagen is afhankelijk van de opgave) staan verantwoordelijkheid nemen en krijgen, richting en ruimte geven aan maatwerkoplossingen hoog in het vaandel. Met korte lijnen kiest de organisatie voor wendbaarheid én slagvaardigheid. De directie geeft in gezamenlijkheid sturing aan de organisatie en aan de uit het collegeprogramma voortkomende opgaven. In het
breed managementteam (MT Zoetermeer), waarin alle afdelingen (13) en de drie leden van het directieteam zijn vertegenwoordigd, worden de belangrijkste opgaven besproken.

Er werken circa 1200 medewerkers in vaste dienst bij de gemeente. De afgelopen periode is door de directie veel ingezet op het geven van ruimte, nu is het moment om in de organisatieontwikkeling de strategische sturing aan de voorkant verder vorm te geven.

Opgaven
De samenleving verandert in een ras tempo. De sociaal culturele tegenstellingen lijken toe te nemen wat het publieke debat verhardt. De complexiteit en variëteit aan vraagstukken neemt toe. Nieuwe slimme technologie vraagt om een digitale transformatie van de gemeentelijke organisatie. Ook de rol van de gemeente verandert. De structuur staat niet langer centraal maar de vraagstukken in de samenleving. De gemeente moet meer werken vanuit de bedoeling, integraal, samen met partners in de stad en met de inwoners.

Tegelijkertijd is het belangrijk dat de bedrijfsvoering op orde is en deze de inhoudelijke opgaven mogelijk maakt. Hier dient op onderdelen nog een slag gemaakt te worden.

Toekomstgericht werken is de term voor de organisatieontwikkeling in de gemeente Zoetermeer. Het toekomstgericht werken krijgt concreet gestalte binnen inhoudelijke opgaven die de verschillende teams en afdelingen overstijgen. Met name in de transformatie binnen het sociaal domein en de voorbereidingen op de nieuwe omgevingswet is dit al zichtbaar in de organisatie. Maar net als de stad zelf is ook deze nieuwe manier van werken nog in ontwikkeling.

De vijf uitgangspunten voor het Toekomstgericht werken zijn:

 • Hart voor de Stad – denk bij je werk aan de stad, de inwoners en de ondernemers.
 • Eigen kracht – we stimuleren de eigen kracht van inwoners en medewerkers.
 • Samen bouwen – we werken samen met interne en externe partners.
 • Tijd & ruimte om te leren – we nemen de tijd en ruimte om te leren binnen ons werk.
 • Samen bewegen – door samen op te trekken kunnen we flexibel inspelen op ontwikkelingen, initiatieven en kansen in de stad.


Wat dit vervolgens betekent voor de sturingsprincipes wordt momenteel verder uitgewerkt.

Cultuur
Medewerkers zijn loyaal aan de organisatie en hebben vaak langjarige dienstverbanden. Er worden snel nieuwe initiatieven opgepakt en er is veel ruimte om te ontwikkelen. Er is sprake van een familiecultuur waarin men vriendelijk tegen elkaar is, maar elkaar minder snel aanspreekt op gedrag en afspraken. In het samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie worden niet makkelijk keuzes gemaakt. Het zou helpen als er meer focus komt: waar kiest Zoetermeer voor en wat gaan we dus ook niet meer doen. Er heerst een sterke “doe” mentaliteit, er wordt veel opgestart maar het vervolgens ook afmaken, in control blijven en beheersen van processen moet duidelijk nog meer focus krijgen.

De verbinding tussen de visie, het ‘waarom’ en de uitvoering verdient blijvende aandacht. De doorontwikkeling van de organisatie op het gebied van opgavegericht werken en verantwoordelijkheden dicht aan de basis vraagt ook nog de nodige aandacht: meer eigenaarschap, rolzuiverheid, vraaggericht werken en zakelijkheid vraagt tijd, duidelijkheid en consistentie.

De functie

Als gemeentesecretaris
De gemeentesecretaris/algemeen directeur is de eerste adviseur van het college en ondersteunt het college en de leden individueel. Hij of zij zorgt voor een uitstekende verbinding tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie en voor de vertaling van politiek-bestuurlijke signalen naar de ambtelijke organisatie. De gemeentesecretaris is ook partner van het bestuur. Dit betekent dat hij of zij enerzijds de rollen en verantwoordelijkheden van het bestuur respecteert maar ook kritisch is op het bewaken van de beleidskaders en op de mogelijkheden en onmogelijkheden van de ambtelijke organisatie: positief meedenken, maar ook spiegelen van het college als de situatie daarom vraagt. De gemeentesecretaris is eindverantwoordelijk voor de goede kwaliteit van bestuurlijke stukken, zorgt voor een goede voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming zodat het college zich kan richten op de strategische vraagstukken. Bewaakt door goede en informele contacten en door een collegiale voorbereiding de noodzakelijke eenheid van beleid. Hierbij is omgevingsbewustheid, nieuwsgierigheid naar wat in de samenleving leeft en wat in netwerken gaande is een belangrijk uitgangspunt. Kortom: het verbinden van buiten met binnen.  

Als algemeen directeur
De gemeentesecretaris/algemeen directeur is ambtelijk eindverantwoordelijk voor de organisatie en stuurt deze, samen met de twee directeuren aan. Als algemeen directeur ligt er de belangrijke opdracht in de doorontwikkeling van de organisatie. Dit betekent dat de nieuwe algemeen directeur zelf als boegbeeld met verve vorm en sturing kan geven aan het veranderproces. De algemeen directeur zorgt er voor dat de basis (bedrijfsvoering)processen op orde zijn. Het versterken van onderlinge ambtelijke samenwerking en integraliteit zowel binnen als tussen de teams als in de advisering richting bestuur is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Van de algemeen directeur wordt hierin, samen met de directeuren, een leidende en op de toekomst gerichte bijdrage verwacht. Deze bijdrage zal zich moeten kenmerken door een consequente, uitnodigende en stimulerende wijze van aansturen en aanspreken; mensen in hun kracht zetten en via voorbeeldgedrag laten zien wat de bedoeling is. In het verleden bestond de directie naast de algemeen directeur uit drie leden. Van de nieuwe gemeentesecretaris/
algemeen directeur wordt visie verwacht op de omvang en samenstelling van de directie in het licht van de ontwikkelingen in de organisatie.


In het kort betekent dit dat de gemeentesecretaris/algemeen directeur:

 • zich bezighoudt met advisering van het college als geheel en de leden individueel;
 • de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie draagt en samen met de directeuren op daadkrachtige wijze leiding geeft aan de ingezette organisatieontwikkeling en aan de gewenste verbetering van de bedrijfsvoering;
 • weet van doorpakken daar waar zijn of haar interventie nodig is om de doelstellingen te realiseren;    
 • de contacten en samenwerking met externe partners, samen met de twee directeuren onderhoudt en bevordert (organisaties, bedrijven, instellingen en andere overheden);
 • actief bijdraagt aan een goede samenwerkingsrelatie van de ‘driehoek’: burgemeester, griffier en gemeentesecretaris;
 • op betrokken wijze een goede relatie onderhoudt met de gemeenteraad.
Functie eisen

Het profiel
De gemeentesecretaris/algemeen directeur is een ervaren eindverantwoordelijk manager met ervaring in het overheidsdomein en die het lokaal bestuur goed kent. Hij of zij brengt veranderkundige ervaring mee en gelooft in de gekozen organisatieontwikkeling. Hij of zij weet wat het betekent om een ‘100+ gemeente’ te zijn in termen van politiek, professionaliteit van de organisatie en het college van B&W. Beschikt over persoonlijk gezag en schroomt niet om als adviseur van het college indien nodig een tegengeluid te laten horen. De nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur is enthousiasmerend en zichtbaar in de organisatie, laagdrempelig en inspirerend, daadkrachtig op verbindende wijze. Geeft vertrouwen, coacht en biedt een veilige omgeving, draagt daarnaast ook zorg voor een solide (bedrijfsvoering)basis waarbij de organisatie in control is. Houdt vast aan de ingezette lijn waarin ruimte voor ontwikkeling en leren centraal staan. Stelt realistische doelen en is consistent in visie, houding en gedrag. Waardeert en stimuleert (kritische) feedback.

De ideale kandidaat:

 • heeft academisch werk- en denkniveau;
 • heeft ruime ervaring als leidinggevende in het overheidsdomein, ook op eindverantwoordelijk niveau, en kent de processen binnen het lokaal bestuur;
 • heeft kennis van dominante gemeentelijke vraagstukken en is goed bekend met ambtelijke en politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • heeft een heldere visie op de rol van een gemeentelijke organisatie in de samenleving;
 • heeft visie op (bestuurlijk en ambtelijk) opdrachtgever- en opdrachtnemerschap en helpt het bestuur en de organisatie bij een goede invulling van ieders rol;
 • heeft aantoonbaar ruime ervaring en expertise met veranderingstrajecten en stuurt op gewenste resultaten met oog voor integraliteit en samenwerking;
 • is een stevig, inspirerende en prettige persoonlijkheid die over samenbindend leiderschap beschikt, koersvast is en waar nodig ook knopen doorhakt;
 • beschikt over goede adviesvaardigheid en overtuigingskracht, neemt weloverwogen en in overleg strategische beslissingen;
 • verbindt zich met de gemeente Zoetermeer, de organisatie en het bestuur;
 • ziet de OR als belangrijke partner en werkt soepel en constructief op een plezierige manier samen.

Arbeidsvoorwaarden
Zoetermeer biedt een uitdagende en afwisselende functie op eindverantwoordelijk niveau. De functie is ingeschaald in salarisschaal 18 CAO Gemeenten en bedraagt maximaal € 9.553,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek.

Extra informatie

Plaats
Zoetermeer
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Zoetermeer | Zuid-Holland | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.