Helaas, deze vacature is niet actief.

Installatieverantwoordelijke V&OR in Amsterdam

Beschrijving

Gemeente Amsterdam is voor Ruimte en Economie, Verkeer en Openbare Ruimte, op zoek naar een

vaste baan, voor 36 uur per week

Vacaturenummer: 16110164

Geplaatst op: 19-01-2017

Het betreft een nieuwe functie binnen de RVE V&OR. Met deze nieuwe functie wordt er binnen V&OR structureel invulling gegeven aan de wettelijke verplichting (Arbo) om als organisatie een installatieverantwoordelijke aan te wijzen wanneer gewerkt wordt in, aan of rond elektrische installaties. De installatieverantwoordelijke is organisatorisch geplaatst binnen de afdeling Assets, maar is verantwoordelijk voor de veiligheid van alle werkzaamheden aan of rond elektrische installaties die door de RVE V&OR worden verricht.

De installatieverantwoordelijke (IV-er) is binnen de organisatie van V&OR aangewezen als gedelegeerde installatieverantwoordelijke en draagt zorg voor een veilige werkomgeving op en rond de door V&OR te beheren en te onderhouden elektrische installaties en is eindverantwoordelijke voor de E-veiligheid van de onderstaande elektrische installaties.
Dit betreffen in ieder geval de volgende te beheren en te onderhouden elektrische installaties:
- Beweegbare bruggen en sluizen;
- Stedelijke busstations;
- Verkeersregelinstallaties (VRI);
- Verkeersinformatiesystemen (VIS);
- Openbare verlichting (OVL);
- Stadsilluminatie (IL);
- Tunnels;
- Vaste bruggen;
- Brugwachtershuisjes/bedieningsgebouwen;
- Scheepvaartekens.

De IV-er coördineert, organiseert, monitort en bewaakt de bedrijfsvoering elektrische
installaties (B.E.I.), zoals deze door het MT is vastgesteld.

1. Onderzoek, inventarisatie en vastlegging gegevens:
• fungeert als eindverantwoordelijke voor de elektrische installaties vallende onder zijn/haar schriftelijke aanwijzing;
• geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het MT en de Assetmanagers ten aanzien van elektrische veiligheid van de elektrische installaties en arbeidsmiddelen;
• definieert per installatie de risico's en gevaren en draagt zorg voor een R&IE per installatie;
• stelt rapportages en adviezen op m.b.t. het veilig werken aan de elektrische installaties;
• signaleert relevante (wettelijke/technische) ontwikkelingen en vertaalt deze richting de organisatie;
• controleert en accordeert ontwerpen bij grootschalige nieuwbouw en reconstructies/renovaties van de elektrische installaties;
• initieert inspecties in samenspraak met de Assetmanager om zo tot een meest efficiënte inzet van de beschikbare middelen te komen.

2. Kennisontwikkeling en kennisborging binnen de organisatie:
• borgt alle informatie en kennis m.b.t. elektrische installaties en draagt er zorg voor dat deze kennis en informatie beschikbaar en overdraagbaar is voor alle medewerkers van de organisatie;
• monitort de kennisborging (leertrajecten en cursussen) bij personeel m.b.t. veilig werken aan/met elektrische installaties:
• bewaakt het noodzakelijke kennisniveau binnen de organisatie en spreekt hierop zo nodig het management aan.

3. Advisering bij projecten:
• stelt veiligheidsplannen/veiligheidsparagraaf op voor (nieuw) te ontwikkelen projecten;
• formuleert eisen m.b.t. de veiligheid bij nieuwe elektrische installaties i.h.k.v. het IV-schap;
• adviseert in dit kader de projectverantwoordelijke en het betrokken management.

4. Audits en inspecties:
• verricht audits en inspecties op de werkplek en controleert en bewaakt de toepassing van de geldende veiligheidsvoorschriften m.b.t. het werken aan elektrische installaties van V∨
• verricht audits en inspecties bij externe bedrijven die voor de gemeente Amsterdam werken;
• beoordeelt de inspectierapporten en doet, in nauwe samenwerking met de Assetmanager, voorstellen voor verbetering/sancties/prioritering van de geconstateerde gebreken;
• zorgt er voor dat binnen de gestelde termijnen de gebreken verholpen zijn/worden.
De IV-er stuurt functioneel ca. 9 medewerkers aan die binnen de afdeling Assets zijn aangewezen als Operationeel installatieverantwoordelijke of als Werkverantwoordelijke. Dit zijn echter geen formele functies maar rollen die binnen V&OR worden toegewezen aan medewerkers.

  • HBO-niveau;
  • Elektrotechnische richting;
  • IV/WV conform NEN3140;
  • IV/WV conform NEN 3840
  • Kennis en ervaring met de eerder genoemde elektrische installaties.

De IV-er beweegt door de hele organisatie van V&OR en is gefocust op alle veiligheidsaspecten bij het werken aan elektrische installaties. Dit zowel op beleidsmatig als operationeel niveau. In dit kader heeft de IV-er contacten met het management, de verantwoordelijke assetmanagers, operationele onderdelen van V&OR en externe opdrachtnemers. Om succesvol te zijn in deze functie dien je te beschikken over een goed ontwikkeld analytisch vermogen, ben je omgevingssensitief en een goede samenwerker. Daarnaast werk je klant- en resultaatgericht.

Wij bieden een functie die nog volop in ontwikkeling is en waarbij je zelf, in samenwerking met betrokken medewerkers, management en partners, invulling kunt geven aan de bedrijfsvoering elektrische installaties. Dit midden in het bruisende grootstedelijke Amsterdam met alle bijbehorende complexiteit en uitdagingen.

De functie is ingeschaald in salarisgroep 10. Afhankelijk van opleiding en werkervaring bedraagt het salaris maximaal € 4.121,-- bruto per maand op basis van 36 uur per week. Wij bieden een vast dienstverband, nadat een tijdelijke aanstelling bij wijze van proef van een jaar succesvol is doorlopen.

De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden (vanaf 1 januari 2017 via een Individueel Keuze Budget), opname in het ABP-pensioenfonds en een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering.

Het cluster Ruimte en Economie staat voor het creëren van de ruimtelijke en economische randvoorwaarden die nodig zijn om Amsterdam tot een sterke metropool uit te laten groeien. Dit doet het cluster vanuit opgaven in de ruimtelijke economische sector van zowel het college als ook de bestuurscommissies van de stadsdelen en met en voor de huidige en toekomstige bewoners, bedrijven en bezoekers. Zo is en blijft de stad goed bereikbaar, is Amsterdam duurzaam en biedt het alle mogelijkheden voor goede leefmilieus en optimale ontwikkeling van de economie. Het cluster gaat voor ontkokering en het verhogen van de handelingssnelheid. Belangrijk is dat er aandacht is voor alle schaalniveaus, van portiek tot de gehele metropool.
Het cluster bevat ook een afdeling informatievoorziening. Die zorgt ervoor dat de informatievoorziening en het informatiebeheer zo zijn ingericht, dat het zo goed mogelijk bijdraagt aan de doelstellingen van het cluster en van de gemeente Amsterdam.
Het Cluster Ruimte en Economie omvat 13 afdelingen met een grote diversiteit aan onderwerpen.

Amsterdam heeft een bijzondere aantrekkingskracht op bewoners, bedrijven en bezoekers. Die aantrekkingskracht heeft de hoofdstad de afgelopen jaren vele nieuwe Amsterdammers, een ongekende dynamiek en economische en culturele voorspoed gebracht. Elk jaar weer komen steeds meer mensen in Amsterdam wonen, werken en op bezoek. De groei van Amsterdam stelt de stad voor nieuwe vraagstukken, met betrekking tot bijvoorbeeld leefbaarheid, mobiliteit en bereikbaarheid, wonen, werken en toerisme. Dit is de context van het Cluster Ruimte en Economie en de 13 RVE´s die samen deze cluster vormen. De doelstellingen van het Cluster Ruimte en Economie zijn:
o Ruimte voor een leefbare, duurzame stad met een economisch sterk vestigingsklimaat en een veelzijdig woningaanbod.
o Het creëren van ruimtelijk economische randvoorwaarden voor een sterke metropool, met en voor de bewoners, bedrijven en bezoekers.
o Optimale bereikbaarheid van de stad en in de stad.
o Optimaal gebruik en beheer van de infrastructuur en de openbare ruimte.

Verkeer & Openbare Ruimte (V&OR) is één van de 13 rve´s binnen het Cluster Ruimte en Economie. V&OR draagt zorg voor de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte in Amsterdam. Zij werkt aan een stad die bereikbaar is op alle niveaus (internationaal, nationaal, regionaal, stedelijk en lokaal). Daarbij wordt gestuurd op het beste resultaat voor de gebruiker tegen de laagste maatschappelijke kosten en risico’s. Onderdelen daarvan zijn het efficiënt beheren van stedelijke assets, het optimaal benutten van het integrale verkeer- en vervoerssysteem en het opdrachtgeverschap van projecten.

V&OR werkt aan:
o Integrale stedelijke programmering, budgettering en inkoopregie voor wat betreft ingrepen in de openbare ruimte.
o Kennis en advies over mobiliteit en het verkeers- en vervoerssysteem.
o In samenwerking met de stadsdelen zorg dragen voor de invoering van een gemeente breed assetmanagement (de optimale prestatie uit de gemeentelijke assets halen, binnen acceptabele risico’s en tegen aanvaardbare kosten, gemeten over de gehele levensduur van de assets).
o Afstemming van ingrepen in de openbare ruimte binnen de gemeente en met externe partners om zodoende de hinder en overlast voor bewoners, bezoekers en ondernemers van Amsterdam zoveel mogelijk te beperken.
o Het optimaal gebruik van het integrale verkeer- en vervoerssysteem en de openbare ruimte (gebruiksmanagement).
o Stedelijke kaderstelling en definiëren van kwaliteitsniveaus voor verkeer en vervoer en de openbare ruimte (bijvoorbeeld fiets-, taxi-, parkeer-, groen-, en straatreinigingsbeleid).
o Het beheer en onderhoud van het hoofdwegennet binnen de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse tunnels, sluizen, bruggen, oevers en kades, de openbare verlichting en de verkeersregelinformatiesystemen.
o De exploitatie van de stedelijke eigendommen die bijzonder beheer vragen (bijvoorbeeld de veren, tunnels, busstations, fietsenstallingen, fietsdepot).

V&OR doet dit samen met collega’s binnen en buiten de gemeente, waarbij het resultaat voor de stad centraal staat. We werken van buiten naar binnen, gebruikmakend van de inzichten van de Amsterdammers, het bedrijfsleven en de wetenschap én die van collega rve’s en stadsdelen.

Afdeling Assets werkt aan de implementatie en professionalisering van assetmanagement op het gebied van de openbare ruimte in de hele stad. Dit doen wij door middel van het opstellen van beleid en kaders, gegevensbeheer, het maken van instandhoudingsplannen , monitoring en inspectie, programmering, het afstemmen met stadsdelen en het regisseren van de uitvoering van dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervangingen. Bij de afdeling Assets werken ca. 104 fte in 3 teams: Licht, Infra en Service&Techniek. De installatieverantwoordelijke valt hiërarchisch direct onder het Hoofd Assets.

Voor nadere informatie over de organisatie kunt u contact opnemen met Mw. Bernie Kleuskens, teamleider Infra, tel. 06-20113259. Voor technische informatie over de functie kunt u contact opnemen met Eric Janze, Installatieverantwoordelijke V&OR ad interim, tel. 06-51777838.

Heb je belangstelling voor deze functie. Stuur dan je motivatie en cv uiterlijk 02 februari 2017 via onderstaande link o.v.v. Installatieverantwoordelijke V&OR - 16110164.


“De gemeente Amsterdam voert diversiteitbeleid. De gemeente wil dat het personeelsbestand in o.a. leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, culturele achtergrond en opleiding een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Elke vacature staat open voor zowel mannen als vrouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.”

Extra informatie

Plaats
Amsterdam
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Noord-Holland | Onderwijs en Wetenschap | Consultancy / Beleid | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.