Helaas, deze vacature is niet actief.

Directeuren Ruimte & Economie en Samenleving & Veiligheid in Delft

Directeuren Ruimte & Economie en Samenleving &...  De stad en de... Delft is een stad van geschiedenis en van innovatie. Delft koestert zijn rijke verleden en is ook een stad die vooruitkijkt en voorop durft te lopen.

Beschrijving

Directeuren Ruimte & Economie en Samenleving & Veiligheid

 De stad en de opgaven

Delft is een stad van geschiedenis en van innovatie. Delft koestert zijn rijke verleden en is ook een stad die vooruitkijkt en voorop durft te lopen. Een stad van studenten en wetenschappers die met kennis en innovatie de toekomst vorm geven. Delft is letterlijk creating history.

Vernieuwing bepaalt de agenda van het bestuur en de gemeentelijke organisatie, zowel op het gebied van ruimte en economie als op het terrein van samenleving en veiligheid.

Het College van B&W heeft het coalitieakkoord met de burgemeester en vijf wethouders van GroenLinks, STIP, D66, VVD en PvdA vertaald in een nieuw bestuursprogramma 2018-2022, genaamd: “Voorbereid op de toekomst”. De gemeente hanteert hierbij als uitgangspunt dat veel externe ontwikkelingen vragen om regie van de organisatie waarbij een samenhangende aanpak noodzakelijk is. Het College legt de nadruk op vijf noodzakelijke opgaven: een stevige basis (met investeringen in o.a. wegen, bruggen, riolen, schoolgebouwen en sportvoorzieningen, onderwijs, cultuur, veiligheid en preventie, maar ook in de interne dienstverleningsstructuur in de eigen organisatie), sterke wijken en bouw van nieuwe woningen, nieuwe verbindingen tussen onderwijs, kennisinstellingen en bedrijfsleven gericht op meer werkgelegenheid, de energietransitie (aardgasvrij maken van wijken) en de mobiliteitstransitie. Bij het realiseren van deze vijf opgaven houdt de gemeente vast aan een solide financieel beleid. Dit betekent dat de financiële positie van de gemeente nog steeds aandachtspunt is en met de gemaakte keuzen en ambities gezond blijft.

In de participatiesamenleving is de rol van de burger en de overheid nadrukkelijk veranderd. De gemeente Delft kiest bewust voor de rol van regisseur. De opgaven worden succesvol aangepakt door samen te werken en anders te werken: met elkaar in de organisatie, met de bewoners, partners en de regio. Het samen doen is nog meer leidend. Delft als een verbonden stad waar gemeenschapszin en nabijheid centraal staan en eigen initiatief wordt gewaardeerd. Een stad die (groepen) bewoners met elkaar in contact brengt, wat bijdraagt aan het overbruggen van verschillen en het wij/zij- denken.

De druk op de organisatie van de gemeente om vanuit een veranderende relatie met de stad de opgaven proactief te realiseren is groot. Het moet sneller, opener, resultaatgerichter, minder vanuit regels en meer vanuit de bedoeling in multidisciplinaire samenwerking en samenhang. Dit vraagt om een wendbare en adaptieve organisatie. Voor het versterken van de organisatie met de noodzakelijke competenties is een ontwikkelprogramma gestart gericht op de realisatie van de opgaven.

Begin december is Martien van der Kraan als nieuwe gemeentesecretaris gestart. Naast eerste beleidsadviseur van het College is hij voorzitter van het directieteam met daarin drie directeuren. Medio januari is het werving- en selectietraject gestart van een nieuwe directeur Samenleving & Veiligheid en een nieuwe directeur Ruimte & Economie. Na aanstelling van deze nieuwe directeuren gaat in het voorjaar een vrijwel geheel nieuw directieteam leiding en sturing geven aan de ambtelijke organisatie en het realiseren van de vijf opgaven van de gemeente Delft, naast de reguliere taken die de gemeente heeft.

 

Sturing en rol directieteam

De gemeentelijke organisatie van Delft wil een omgevingsgerichte organisatie zijn, met de blik naar buiten. De ambitie van de gemeente is het realiseren van een goede balans in de stad tussen leefbaar, duurzaam en bereikbaar en tussen sociaal, gezond en veilig. Dit vraagt een samenhangende aanpak van sociale, ruimtelijke en economische vraagstukken en een compacte hoogwaardige regieorganisatie. Zo richt de gemeente zich meer op haar kerntaken, laat taken over aan de stad en werkt de organisatie met co-creatie.

Goede regievoering stelt hoge eisen aan de organisatie, bedrijfsvoering en de medewerkers en vereist een besturing van de ambtelijke organisatie die continu mee beweegt met de geformuleerde en te realiseren opgaven. Delft heeft voor het borgen van de gewenste samenhang tussen de opgaven en de integrale aanpak van de opgaven een matrix organisatie ingevoerd. De lijnorganisatie bestaat uit twee managementlagen: de directie en de managers van de afdelingen binnen de zes clusters van Samenleving & Veiligheid, Ruimte & Economie, Interne Dienstverlening, Externe Dienstverlening/KCC en Besturing. De managers zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten en diensten van de afdeling en de inzet en beschikbaarheid van de mensen voor de opgaven/programma’s en de reguliere taken. De afdelingen zorgen ervoor dat de taken resultaatgericht en efficiënt worden uitgevoerd.

Om zo optimaal en proactief mogelijk in te kunnen spelen op de veranderende vraag vanuit de maatschappij ontwikkelt de gemeentelijke organisatie zich steeds meer naar een opgave gestuurde organisatie die regie voert. Naast managers heeft de gemeente Delft daarvoor de functie van programmeur ingevoerd. De programmeurs vervullen een opdrachtgevende rol naar de afdelingsmanagers en zijn gericht op het nog beter vorm geven aan het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap binnen de organisatie. De programmeurs vertalen de strategie van de gemeente naar de uitvoering met de inzet van de beschikbare middelen binnen de afdelingen. Zij zorgen ervoor dat de goede taken in de afdelingen worden uitgevoerd en sturen op effectiviteit.

De managers binnen de clusters en de programmeurs worden aangestuurd door de directeuren. Elke directeur is eindverantwoordelijk voor een deel van de organisatie en voor een aantal opgaven (ambtelijk opdrachtgeverschap).

De drie directeuren van Samenleving & Veiligheid, Ruimte & Economie en Interne en Externe Dienstverlening/KCC vormen gezamenlijk met de gemeentesecretaris, die ook verantwoordelijk is voor het cluster Besturing, het directie team. Het directie team is gezamenlijk en integraal verantwoordelijk voor onder meer:

 • de gemeentelijke strategie en overall concernsturing
 • de bedrijfsvoering en resultaten van de organisatie als geheel
 • de regievoering van alle opgaven en programma’s
 • de regievoering van de bestuurlijke processen en de strategische relaties met externe partners
 • de vertaling van de bestuursbesluiten naar de ambtelijke organisatie en bewaking van de voortgang
 • de invulling van een integere en betrouwbare klankbord functie naar het college van B&W als totaliteit en de individuele leden van het college.

 

Uitdagingen directieteam

Het “Delftse” organisatiemodel stelt de komende jaren hoge eisen aan het functioneren van het directieteam. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het functioneren en presteren van de organisatie. Het gekozen organisatiemodel met managers en programmeurs vraagt in een dynamische omgeving om scherpe, strategische keuzes en een integrale sturing. Cohesie en complementariteit in het nieuwe team zijn cruciaal om het bestuurlijk programma voor de stad Delft en de gewenste veranderingen in de organisatie ook daadwerkelijk te realiseren. Belangrijke succesfactoren voor de verdere doorontwikkeling van het “Delftse” organisatiemodel zijn:

 • Centrale regie en processturing op de (bestuurlijke) omgeving door het directie team
 • Eigenaarschap, rol vastheid en eenduidigheid bij de managers van de afdelingen en de programmeurs
 • Planmatige aanpak met aparte programmaorganisatie
 • Adequate facilitaire en dienstverleningsstructuur.

De leden van het directieteam dienen te beschikken over bestuurlijke breedte om binnen het organisatiemodel over de portefeuillegrenzen heen te kunnen kijken en als eenheid op het niveau van de gehele gemeentelijke organisatie te kunnen opereren. Ook dienen de leden van het directieteam te beschikken over bewezen veranderkundige leiderschapskwaliteiten en zich te realiseren dat voorbeeldgedrag van het team als cultuurdrager van groot belang is. Consistentie in woord en daad, meer procesmatig en minder inhoudelijk sturen, een nieuwsgierige houding en het kunnen omgaan met onzekerheden en veranderingen is daarbij essentieel. Hoge eisen worden dan ook gesteld aan het functioneren van de directie als team. Een persoonlijke en een professionele match tussen de leden is van wezenlijk belang. De directieleden zijn bovenal gericht op het functioneren van de organisatie als geheel en samenwerkingsgericht, met een open attitude waarbij tegenspraak en debat worden opgezocht.

Diversiteit in de samenstelling van het directieteam is voor de gemeente Delft belangrijk. Bij de samenstelling van het team wordt gestreefd naar complementariteit en diversiteit qua achtergrond, leeftijd, gender en persoonlijkheid.

Algemene functie-eisen

De leden van het directieteam:

 • Inspireren als directeur
 • Zijn flexibel als persoon
 • Hebben ruime en aantoonbare kennis en ervaring met de beleidsvelden in de portefeuille
 • Hebben ruime ervaring met bestuurlijke/politieke processen (sluit kandidaten buiten de overheid niet uit)
 • Beschikken over relevante werkervaring als manager/directeur; zijn directeur
 • Hebben een academisch werk- en denkniveau, blijkend uit een afgeronde academische opleiding
 • Zijn sterk in het integraal kunnen benaderen van thema’s en opgaven, zowel intern als extern
 • Sturen op de verbinding tussen opgaven, samenwerking op de opgaven en op de organisatorische randvoorwaarden die daarbij horen (sterke proces oriëntatie)
 • Dwingen respect af met een accent op “samen” werken binnen het team
 • Zijn sparringpartner voor de managers en de programmeurs.

De leden van het directieteam beschikken over de volgende competenties:

 • Visie
 • Bestuurlijke sensitiviteit
 • Verantwoordelijkheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Overtuigingskracht
 • Besluitvaardigheid

Samengevat kan worden gesteld dat ervaring in een politieke context en bestuurlijke sensitiviteit, affiniteit met programmatisch samenwerken en daar leiding aan geven in een netwerk omgeving, ervaring met cultuur- en gedragsveranderingen, resultaatgericht en verbindend leiderschap, senioriteit en statuur van groot belang zijn voor een succesvolle invulling van de functies in het directieteam. Daarbij geeft het directieteam kaderstellend en met impact sturing aan het systeem en geeft het team ruimte aan de professionals om te ontwikkelen.

Specifiek directeur Ruimte & Economie

De stad Delft en zijn gemeentebestuur zijn volop bezig de stadseconomie in het komende decennium op nieuwe leest te schoeien onder meer door een ingrijpende stedelijke transformatie van de stad vanuit een samenhangende strategische visie. De directeur Ruimte & Economie vervult een stimulerende rol in dit proces waarbij met belanghebbenden van publieke en private aard van allerlei niveaus nauw moet worden samengewerkt met het oog op het realiseren van projecten en het boeken van resultaten. Naast veel aandacht voor economie en stedelijke ontwikkeling zal de directeur Ruimte & Economie leiding moeten geven aan de verdere invoering van de Omgevingswet, een complex en maatschappelijk ingrijpend project.

De directeur Ruimte & Economie draagt actief bij aan de vernieuwing van de organisatie als geheel en die van zijn portefeuille in het bijzonder. De directeur is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en effectiviteit van zijn portefeuille.

Binnen de portefeuille spelen vrijwel alle ruimtelijk-economische dossiers en gebiedsontwikkelingen en werken ca. 290 medewerkers (vast en flexibel/inhuur). Tot Ruimte en Economie wordt gerekend Advies, Vastgoed & Facilitair, Beheer Openbare Ruimte, Realisatie, Uitvoering en Programma’s en Projecten en het werkveld van de 5 programmeurs. De afdelingsmanagers vormen samen met de directeur een MT Ruimte en Economie. Belangrijke stedelijke transformaties zijn:

 • Gebiedsontwikkelingen: Nieuw Delft/Spoorzone, Schieoevers, Stationsgebied Campus
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Omgevingswet
 • Beheer openbare ruimte
 • Samenwerking met TU
 • Ketensamenwerking met maatschappelijke partners.

Aanvullend op de algemene functie-eisen als lid van het directieteam zoekt Delft een directeur die ruime en aantoonbare kennis en ervaring heeft met ruimtelijke en economische ontwikkeling en affiniteit dan wel ervaring heeft met de beleidsvelden mobiliteit, milieu, duurzaamheid en met het beheer van de stad. De directeur beschikt over een relevant extern netwerk.

Specifiek directeur Samenleving & Veiligheid

De stad Delft en het gemeente bestuur continueren het beleid dat is ingezet voor een veilige stad. Overlast in de stad neemt toe en vraagt om samenwerking met de ketenpartners. Na de overheveling van taken op het gebied van de zorg, jeugd en werk en inkomen naar gemeenten ligt de uitdaging binnen het sociaal domein nu in de transformatie: het inzetten van de beweging van “zwaar naar licht” waar dat kan, meer inzet op preventie en integrale samenhang tussen de onderwerpen binnen het sociaal domein. Met deze transformatie van het sociaal domein wordt beoogd dat de zorg en de ondersteuning efficiënter en effectiever wordt en daar terecht komt waar deze het meest nodig is.

De directeur Samenleving & Veiligheid vervult een stimulerende rol in dit proces waarbij met belanghebbenden van publieke en private aard van allerlei niveaus nauw moet worden samengewerkt met het oog op het realiseren van projecten en het boeken van resultaten.

De directeur Samenleving & Veiligheid draagt actief bij aan de vernieuwing van de organisatie als geheel en die van zijn portefeuille in het bijzonder. Hij is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en effectiviteit van zijn portefeuille. De afdelingsmanagers vormen samen met de directeur een MT Samenleving en Veiligheid.

Tot de portefeuille Samenleving en Veiligheid wordt gerekend Werk en Inkomen, Jeugd, Wonen, Onderwijs, Sport, Cultuur, Maatschappelijke Voorzieningen en Veiligheid, Erfgoed, vergunningverlening, toezicht en handhaving. Binnen de portefeuille werken ca 330 medewerkers (vast en flexibel/inhuur en vrijwilligers) waaronder 6 programmeurs die werkzaam zijn op het gebied van:

 • Wonen, wijken, subsidies en maatschappelijke voorzieningen
 • Jeugd en Onderwijs
 • WMO
 • Werk en Inkomen
 • Veiligheid
 • Cultuur, Sport, Gezondheidsbeleid en Welzijn.

Aanvullend op de algemene functie-eisen als lid van het directieteam zoekt Delft een directeur die ruime en aantoonbare kennis en ervaring heeft met het sociale domein en affiniteit dan wel ervaring met onderwijs, sport en cultuur, (jeugd)zorg en veiligheid. De directeur beschikt over een relevant extern netwerk.  

Arbeidsvoorwaarden

De honorering voor de functie past bij de ambities voor de stad en daarbij hoort een salaris dat afhankelijk is van leeftijd en ervaring.

Procedure

De gemeente Delft laat zich in deze procedure bijstaan door Tom Geerdink van Vanderkruijs, partner in executive search. Interne en externe belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan . Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Tom Geerdink of Mariella Engels op 020-7267278.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet hebt ontvangen.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Planning

Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data:

 

24 februari 13.00-18.00 uur selectiegesprekken directeur Ruimte & Economie

27 februari 10.00-15.00 uur selectiegesprekken directeur Samenleving & Veiligheid

03 maart    11.30-15.30 uur adviesgesprekken  directeur Ruimte & Economie

05 maart    10.00-14.00 uur adviesgesprekken  directeur Samenleving & Veiligheid.  

 

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Delft
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Delft | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.