Helaas, deze vacature is niet actief.

Senior Software Architect in Den Helder

Wat ga je... Als Senior Software Architect ben je in hoofdlijnen verantwoorelijk voor onderstaande aandachtsgebieden. 1. Je bent integraal verantwoordelijk voor de verbetering van software architectuur en...

Beschrijving

Wat ga je doen

Als Senior Software Architect ben je in hoofdlijnen verantwoorelijk voor onderstaande aandachtsgebieden.

1. Je bent integraal verantwoordelijk voor de verbetering van software architectuur en commandovoeringondersteunende informatiesystemen, door:

 • het (her)ontwerpen van de complexe software architectuur en het tot stand brengen van concept verkenningen, definitie studies, haalbaarheidsstudies, technische kaders en risico analyses;
 • het identificeren van hergebruikkansen in producten en processen met als doelstelling het bevorderen van kwaliteit en kosteneffectiviteit bij de totstandkoming van kennis producten en software producten;
 • het dragen en invulling geven aan de integrale technische verantwoordelijkheid binnen projecten en fungeren als  aanspreekpunt voor alle stakeholders m.b.t. de ontwerpbeslissingen;
 • het nationaal en internationaal onderzoeken van software applicaties door deelname in diverse fora en onderzoek bij eindgebruikers. 

2. Je geeft integraal uitvoering aan het ontwerpen, realisatie en onderhouden van de complexe software architectuur en commandovoeringondersteunende informatiesystemen, door:

 • het in kaart brengen van de software architectuur (systeemsamenhang, ontwikkelspecificaties, normen, productselectie etc.) van het totale domein commandovoeringondersteuning;
 • het aanpassen van de software architectuur op basis van de geaccordeerde verbetervoorstellen;
 • het onderzoeken van gebruikerswensen op uitvoerbaarheid, haalbaarheid en toepasbaarheid;
 • het tot stand brengen van software designs op hoofdlijnen, bestaand uit het modulair ontwerpen van componenten die de functionaliteit moeten realiseren en de allocatie van de requirements aan die componenten;
 • het definiëren van de interfaces van de componenten op hoofdlijnen;
 • het selecteren van halffabricaten, bij voorkeur open source, en beschrijven van de aanpassingen om die halffabricaten inpasbaar te maken;
 • het maken van impactanalyses voor incidenten. 

3. Je neemt initiatief tot en coördineert de periodieke herijking van de software architectuur, wat leidt tot strategische keuzes in de software architectuur. 

4. Je adviseert het management over de methodische aspecten van de software architectuur door: 

 • het signaleren van ontwikkelingen op het gebied van architectuur en het adviseren hierover;
 • het opbouwen, bundelen en onderhouden van specialistische kennis op het gebied van architectuurontwikkeling;
 • het doen van verbetervoorstellen voor de software architectuur omgeving door het geven van advies en het bijdragen aan beleidsstudies;
 • het adviseren over verbetering van de developmentomgeving, zoals continuous integration/deployment en automatisch testen;
 • het voortouw nemen in het formaliseren van kostenbepalingen en kennisprofielen op basis van systeemontwerpen ter ondersteuning van de totstandkoming van het Bedrijfsplan.

Speelruimte:

 • Je rapporteert aan het Hoofd van de sectie over ontwikkelde producten en diensten. Het betreft een beoordeling op de kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van producten en diensten en afstemming met andere werkvelden.
 • Abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders, strategische beleidslijnen van CDS of modellen dienen als basis voor de uitvoering van de werkzaamheden.
 • Je neemt beslissingen over werkwijzen en inhoud van te leveren (innovatieve) producten en diensten waarbij verschuivingen in beleidsdoelstellingen en innovatieve ontwikkelingen de werkzaamheden en beslissingen beïnvloeden. De werkwijzen en inhoud van te leveren producten en diensten komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces.

Contacten:

 • Met enerzijds Lead(aspect)architecten, Projectmanagers en Software engineers anderzijds over de uitvoering van de werkpakketten om samenhang tussen projecten te bewaken.
 • In samenspraak met de bedrijfsvoeringsarchitecten, het voortouw nemen in de contacten met de Bestuursstaf en OPCO's, over behoeftestellingen en operationele systeemconcepten ter verbetering van de commandovoeringondersteuning en de OIV architectuur om daarmee ondersteuning van het operationele proces te kunnen geven.
 • Met diverse (inter)nationale C2-instanties op het gebied van het ontwerp en inrichting van C2-ondersteunende omgevingen met als doel kennisuitwisseling en interoperabiliteit tussen systemen.
 • Samen met DMO MATLOG het voortouw nemen in contacten met industrieën tijdens het verwervingstraject over de functionaliteit en interfacing van de te verwerven (sub)systemen.
 • Met de kenniscentra over de bij hen aanwezige kennis om gezamenlijk een bijdrage te kunnen leveren aan operationele analyses en de te ontwikkelen systeemconcepten voor de diverse militaire functiegebieden.
 • Met KIXS over de inrichtingen en uitvoering van innovatief onderzoek en ontwikkeling om daarmee een bijdrage te leveren aan toekomstige ontwikkelingen.
 • Met (internationale) vakgenoten (o.a. universiteiten, kennisinstituten, industrie) over de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën, het uitwisselen van kennis en technologie. 
 • De contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en (op)levering van (innovatieve) producten en diensten.
 • Intern (en extern) over de ontwikkeling en (op)levering van producten en diensten om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen.
Wie zoeken we

Kennis, inzicht & vaardigheden:

 • Gespecialiseerde kennis van het aandachtsgebied. 
 • Ruime kennis en ervaring van onderzoeksmethoden en technieken.
 • Ruime kennis van en aantoonbare affiniteit met het ontwerpen van software architectuur en de operationele toepassing daarvan.
 • Kennis van voor het ontwerpproces relevante beleidsuitgangspunten en technologische ontwikkelingen op het gebied van complexe commandovoeringondersteunende informatiesystemen.
 • Gedegen kennis van de Nederlandse en Engelse taal (mondeling en schriftelijk).
 • Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein.
 • Inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van Defensie.
 • Vaardig in het overzien van de samenhang en de gevolgen van (nieuwe) ontwikkelingen.
 • Vaardig in het ontwikkelen van een visie op basis van in- en externe ontwikkelingen en daarbij afstand nemen van de dagelijkse praktijk.
 • Goede adviesvaardigheden.
 • Analytisch denkvermogen en communicatieve vaardigheden.

Ervaringseisen: 

 • Langdurige ervaring als Software Engineer.
 • Ruime ervaring als Software Architect.
 • Ruime ervaring met het werken in multidisciplinaire project teams. 

Competenties: 

 • Conceptueel denken
 • Besluitvaardig
 • Communiceren
 • Initiatief
 • Beïnvloeden
 • Visie
 • Samenwerken
Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau
Minimum salaris: € 4872 bruto per maand
Maximum salaris: € 6097 bruto per maand

(Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.)

Overige arbeidsvoorwaarden

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Wie van uitdagende opdrachten in een dynamische omgeving houdt, is bij Defensie aan het juiste adres. Wij geven je het vertrouwen en de vrijheid om zelfstandig te werken. Er is ruimte voor eigen inbreng, zo draag je bij aan de verdere professionalisering van onze organisatie.

Defensie hecht daarnaast sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,4%, de zogeheten dertiende maand.  Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een vergoeding woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met  onbeperkt reizen door heel Nederland. Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Wie van uitdagende opdrachten in een dynamische omgeving houdt, is bij Defensie aan het juiste adres. Wij geven je het vertrouwen en de vrijheid om zelfstandig te werken. Er is ruimte voor eigen inbreng, zo draag je bij aan de verdere professionalisering van onze ICT-organisatie.

Defensie hecht daarnaast sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,4%, de zogeheten dertiende maand.  Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een vergoeding woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met  onbeperkt reizen door heel Nederland.

De organisatie - Ministerie van Defensie

Het Ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft circa 50.000 medewerkers en is daarmee één van de grotere werkgevers van Nederland.

De afdeling - JIVC, sectie Projecten en Ontwikkeling, afdeling Maritieme IT/Landgebonden IT/Generieke IT

De werkzaamheden worden verricht binnen de sectie Projecten en Ontwikkeling van de afdeling Maritieme IT of Landgebonden IT of de sectie Netwerken van de Afdeling Generieke IT en Infrastructuurservices (GIT&Infra), vallend onder het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC), wat onderdeel uitmaakt van Defensie Materieel Organisatie (DMO). 

De afdeling GIT&Infra en de Operationele IT en Functionele IT afdelingen zijn dé defensieleveranciers van complete systemen, applicaties, trainers en simulatoren voor de krijgsmacht en Defensie in het betreffende domein. De afdelingen dragen op basis van kennis van bedrijfsvoering gebruikers- en instandhoudingsprocessen bij aan de vertaling van eisen en wensen  naar concrete specificaties, hetzij t.b.v. een eigen software-ontwikkeltraject dan wel t.b.v. een extern aan te besteden ontwikkelopdracht. De afdeling is daarnaast verantwoordelijk voor het in stand te houden van deze systemen, trainers en simulatoren. De afdeling levert tevens (ook on site) support op de door de afdeling geleverde systemen en levert technische assistentie bij de implementatie en vervanging van deze systemen. 

De sectie Projecten en Ontwikkeling en de sectie netwerken houdt zich m.n. bezig met advies, analyse, ontwerp, realisatie/ontwikkeling, integratie, implementatie en invoering van nieuwe applicaties en systemen en wijzigingen op bestaande applicaties en systemen in de betreffende domeinen. Deze activiteiten vinden projectmatig plaats. Deels gaat het om projecten die door de markt worden gerealiseerd en waarbij de sectie verantwoordelijk is voor de projectvoering, deels gaat het om projecten waarbij ook de software-ontwikkelactiviteiten door de sectie zelf worden uitgevoerd, of een combinatie van beide. 

De secties hebben tot doel het ontwikkelen, in-stand-houden en afbouwen van werkzaamheden die verband houden met het leveren van de producten en diensten door de Afdeling. De werkzaamheden van functionaris vinden plaats binnen de sectie.

Bijzonderheden
 • Deze vacature wordt zowel in- als extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid, krijgen interne kandidaten de voorkeur.
 • Het is noodzakelijk dat je als burgersollicitant de Nederlandse nationaliteit hebt of beschikt over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA), tenzij je afkomstig bent uit een land van de Europese Economische Ruimte (EER) of uit Zwitserland.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.

Extra informatie

Plaats
Den Helder

Den Helder | Noord-Holland

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.