Helaas, deze vacature is niet actief.

Afdelingshoofd Samenleving Advies in Delft

"Een mensgericht en professioneel zakelijk afdelingshoofd Samenleving Advies met brede ervaring in het sociaal domein" De Gemeente... Delft is een stad van contrasten. Tot ver in het buitenland beroemd om de prachtige,...

Beschrijving

"Een mensgericht en professioneel zakelijk afdelingshoofd Samenleving Advies met brede ervaring in het sociaal domein"

De Gemeente Delft

Delft is een stad van contrasten. Tot ver in het buitenland beroemd om de prachtige, historische binnenstad (en om Delfts blauw). Maar ook om innovatieve kenniscentra als de TU, TNO en Deltares. Een stad van monumenten en experimenten. 

Delft heeft een rijke historie én is, mede door tienduizenden studenten, jong gebleven. De jongste oude stad van Nederland. Vernieuwing is al eeuwenlang onderdeel van het DNA van Delft. Ook vandaag kijkt de stad reikhalzend uit naar morgen. Het bepaalt de agenda van het bestuur en de gemeentelijke organisatie. Spraakmakende infrastructurele projecten, sociale en bestuurlijke vernieuwing. De organisatie omarmt nieuwe inzichten en creatieve oplossingen.

De organisatie

De gemeente Delft kent een organisatiemodel met twee managementlagen: de directie en de afdelingshoofden. Het primaire proces is verdeeld over portefeuilles (met daarbinnen afdelingen): Samenleving en Veiligheid, Ruimte en Economie, Dienstverlening en Bestuur. Om het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap nog beter te kunnen vormgeven kent Delft programmeurs. Deze hebben een opdrachtgevende rol, de afdelingen hebben de rol van opdrachtnemer. 

Om zo optimaal en pro-actief mogelijk in te kunnen spelen op de veranderende vraag vanuit de maatschappij en de ambities te kunnen realiseren, ontwikkelt de gemeentelijke organisatie zich steeds meer door naar een organisatie die regie voert op de opgaven. De opgaven voor de stad en regio zijn leidend en de professionele verantwoordelijkheid ligt laag in de organisatie. 

Om de organisatie in staat te stellen haar rol goed te kunnen vervullen, is blijvende aandacht voor de continue (door)ontwikkeling van organisatie en de individuele professionals. Ook de aandacht voor (interne) mobiliteit is hiervan een onderdeel. In verband met interne doorstroming is de functie van Afdelingshoofd Samenleving Advies nu vacant.

De functie

Als afdelingshoofd bij de gemeente Delft ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van je medewerkers en stuur je op de ontwikkeling en borging van de kwaliteit van de producten en diensten van je afdeling. Een afdelingshoofd in Delft heeft in beperkte mate eigen projecten en inhoudelijke opgaven, het zwaartepunt van de functie ligt op people management.

Je zorgt er voor dat medewerkers optimaal kunnen presteren door te sturen op houding, gedrag en eigenaarschap en op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden en je creëert hiervoor de
juiste randvoorwaarden. Je hebt een inspirerende rol bij het bepalen, volgen en bijsturen van de koers van de afdeling. Je stuurt, coacht, stimuleert, activeert en inspireert.

Bij de gemeente Delft ben je als afdelingshoofd de spil tussen de medewerkers van je afdeling enerzijds en de directie en programmeurs anderzijds. Jij bent daarbij verantwoordelijk voor mensen, middelen, kennis en methoden. Je levert een actieve bijdrage aan het MT van het Cluster Samenleving en Veiligheid en je maakt deel uit van het organisatiebrede overleg van afdelingshoofden. Je legt hiërarchisch verantwoording af aan de directeur van het Cluster Samenleving en Veiligheid.

De afdeling Samenleving Advies

De afdeling Samenleving Advies is het expertisecentrum voor samenlevingsvraagstukken en transformatieopgaven in het sociaal domein. De circa 40 hoogopgeleide adviseurs realiseren samen met de afdeling Regie op Uitvoering de doelstellingen van de gezamenlijke sociale visie. Hiervoor werken zij nauw samen met andere collega’s binnen de gemeente, met diverse partijen in de stad waaronder bijvoorbeeld de GGZ, met het werkbedrijf van de gemeente Delft, Werkse! én met Delft Support, waar de uitvoering van de Jeugdwet en de WMO is ondergebracht en het onderwijs. De afdeling adviseert, initieert en ontwikkelt extern gericht en integraal beleid op alle kennisvelden binnen het sociaal domein, te weten: Jeugd, Wmo, Participatie, Wonen, Maatschappelijke Voorzieningen (inclusief Onderwijshuisvesting) en de wettelijke/gemeentelijke taken op het gebied van de zogenaamde basis, waaronder onderwijs, gezondheid, welzijn, sport, cultuur.

De afdeling bestaat uit gepassioneerde professionals met hart voor sociale vraagstukken. Zij zijn inhoudelijk adviseur rondom complexe samenwerkingsvraagstukken binnen het brede werkveld
van het sociale domein en voeren veelal ook regie op het proces. Zij werken lokaal en regionaal samen waar dat nodig is. Voorbeelden van opgaven waaraan zij werken zijn het beleid rondom de
publieke gezondheid, jeugdhulp, preventie, de aanpak van kwetsbare jongeren, het accommodatiebeleid van zorg, welzijn, sport, cultuur buurt en wijkcentra in Delft, de regionale prestatieafspraken rondom wonen en de visie en strategische agenda voor onderwijs in Delft. Opgaven waarvoor samengewerkt wordt met een veelvoud aan partijen met elk hun eigen expertise, manier van werken en belangen en waarmee goed moet worden afgestemd om tot resultaat te komen. Regie voeren betekent niet dat wordt losgelaten, het vraagt om pro-actief zijn, een goede voorbereiding en er wordt gestuurd op impact. Hierbij wordt het behalen van de lange termijn doelen continu in het vizier gehouden.

Tegen een achtergrond van organisatiebrede veranderingen en bezuinigingen enerzijds en impactvolle externe ontwikkelingen als de decentralisaties anderzijds, heeft zich de afgelopen jaren een solide afdeling Samenleving Advies gevormd van inhoudelijk sterke professionals die werken vanuit één sociale visie. De afdeling is gegroeid in haar rol en ontwikkelt zich steeds meer naar een regiefunctie. In de ervaring dat opgaves integraal en gedifferentieerd zijn, is steeds meer aandacht gekomen voor regie op het proces waarbij men uitgaat van de leefwereld van inwoners en doet wat nodig is voor burgers in de stad. 

Voor een verdere professionalisering van medewerkers, afdeling en organisatie wordt nu gezocht naar een empathisch en professioneel zakelijk afdelingshoofd met brede ervaring in het sociaal domein.

De opdracht en de inkleuring

Een effectieve organisatie

De gemeente Delft is een ontwikkelgerichte gemeente die continu in beweging is. De Delftse dynamiek kenmerkt zich door een continue drang tot innovatie, ondersteund door een cultuur van autonomie en vrijheid en waar medewerkers de ruimte krijgen zich te ontwikkelen.

In het streven een effectieve organisatie te zijn die de opgaven voor de stad realiseert, is enige tijd geleden het huidige inrichtings- en sturingsmodel geïmplementeerd. Sindsdien zijn de ‘spelregels’ voor een (samen)werkend geheel verkend en is er verschillend invulling aan gegeven. Om de structuur daadwerkelijk ondersteunend te laten zijn aan de realisatie van de doelen en ambities wordt nu opnieuw stilgestaan bij de oorspronkelijke uitgangspunten van het model, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor heldere kaders en eenduidige invulling van rollen.

Voor het nieuwe afdelingshoofd Samenleving Advies de uitdaging om - met oog voor het dynamische DNA van Delft - scherp te zijn op de naleving van de spelregels zoals ze eerder bedacht zijn en vanuit de positie van opdrachtnemer een bijdrage te leveren aan een juiste invulling van het opdrachtgever- en het opdrachtnemerschap in de organisatie. Van het afdelingshoofd Samenleving Advies wordt verwacht dat je bekend bent met (algemene) principes van organisatie-inrichting en processturing en daardoor een waardevolle bijdrage kan leven aan de verdere (door)ontwikkeling van het organisatie-samenspel.

De afdeling: cohesie op inhoud, organisatorisch, samenwerking en verbinding
De afdeling is groot en herbergt een veelvoud aan specialismen/expertises. De ervaring is dat dit continu aandacht vraagt voor het organiseren en bewaken van een heldere structuur en wijze van
samenwerken én voor de cohesie en het teamgevoel van de afdeling. 

Als metafoor ‘voor de multidisciplinaire adviesafdeling op het sociaal domein en samenlevingsvraagstukken’ is men enige tijd geleden gekomen tot ‘de sociale b(r)ouwerij’, zie afbeelding. Hierin is niet alleen verbeeld wat de afdeling doet en hoe men te werk gaat, maar ook de waarden die de professionals van de afdeling verbinden. Het onderwerp blijft relevant, temeer omdat de afgelopen periode veel nieuwe medewerkers zijn ingestroomd.

Voor het nieuwe afdelingshoofd een mooi ijkpunt en de uitdaging om blijvende aandacht te hebben voor het samenbindend vermogen van de afdeling en verder te bouwen op dit fundament. Daarbij wordt van het afdelingshoofd gevraagd structuur en kaders te bieden en aandacht te hebben voor het ordenen en borgen van bedrijfsmatige processen. Dit ondersteunt een meer efficiënte en effectieve manier van werken, waardoor ruimte ontstaat om te verdiepen op inhoud en kwaliteit waardoor een toekomstgerichte afdeling met volwaardige en stevige adviseurs gecreëerd en gepositioneerd kan worden.

Volwaardig adviseurs
De adviseurs van de afdeling Samenleving Advies zijn intrinsiek betrokken en inhoudelijk gedreven bij de opgaves waaraan zij werken. Aan impact als adviseur kan nog gewonnen worden,
door vanuit een meer leidende en pro-actieve houding de rol van volwaardig en strategisch handelend adviseur in te vullen. Van het afdelingshoofd Samenleving Advies wordt gevraagd de adviseurs te begeleiden bij deze ontwikkeling. Idealiter heb je als afdelingshoofd zelf ervaring in een adviesrol en weet je vanuit die ervaring de professionals te coachen, faciliteren, stimuleren, gidsen, spiegelen en inspireren. Je brengt mensen verder in hun persoonlijke ontwikkeling en kunt differentiëren in aanpak. Je bent in staat om situationeel te sturen, afhankelijk van de behoefte van individuele professionals. Je doet dit vanuit oprechte aandacht voor je medewerkers.

Samenvattend wordt gezocht naar iemand die een balans vertegenwoordigt in mensgerichtheid en professionele zakelijkheid.

Overall heb je toegevoegde waarde wanneer je sparringpartner kan zijn over de gehele breedte van het sociale domein. Je hoeft hiervoor geen expert zijn op alle expertisegebieden van de afdeling, maar je hebt je in de breedte binnen het sociale domein ontwikkeld, hebt voldoende ‘body’ op de inhoud en staat boven de materie.

Gezocht wordt hiervoor naar iemand die nieuwe ervaringen en inzichten kan inbrengen vanuit eigen ervaring bij verschillende organisaties. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan kandidaten die naast managerial ervaring ook adviesfuncties gehad hebben bij gemeenten met een vergelijkbaar karakter. Idealiter combineer je dit met ervaringen bij bijvoorbeeld maatschappelijke partners en/of een adviesbureau. Belangrijk is dat je het werkveld kent en de dynamiek van de verschillende belangen van de partijen en disciplines in het domein begrijpt.

De afdeling kijkt uit naar de volgende fase en een nieuw afdelingshoofd met nieuwe energie en inspiratie. Naar iemand die het charisma en de flair heeft waarmee je de mensen in je omgeving als vanzelfsprekend met je meekrijgt en die in staat is om de successen van de afdeling zichtbaar te maken.

Functie-eisen en competenties

- WO werk- en denkniveau;
- Aantoonbare kennis van en ervaring met de ontwikkelingen in het brede sociaal domein;
- Managementervaring: succesvol in het leidinggeven aan en het (door)ontwikkelen van
(hoogopgeleide) professionals in advies- en beleidsfuncties. Heeft idealiter zelf de functie van
adviseur vervuld;
- In staat de afdeling toekomstgericht door te ontwikkelen en een resultaatgerichte afdeling te
organiseren;
- Bekend met principes van en visie op organisatie-inrichting en processturing;
- Een visie hebben op een regie-organisatie of daarin gewerkt hebben;
- Makkelijk kunnen schakelen in een breed en complex stakeholderveld;
- Gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.

Persoonskenmerken: authentiek, toegankelijk, teamgericht, empathisch, coacht, faciliteert, stimuleert, is duidelijk en staat achter gekozen koers en kaders, toont lef door te kiezen, benoemt en maakt bespreekbaar, kan reflecteren en spiegelen, stevig maar buigzaam, zelfbewust, flair, energiek, positief ingesteld, inspirerend, humor.

Wat biedt Delft

Delft is in volop in beweging. De functie van afdelingshoofd Samenleving Advies biedt je een uitdagende positie in een ontwikkelgerichte en dynamische omgeving, binnen het expertisecentrum voor samenlevingsvraagstukken en transformatieopgaven in het sociaal domein.

Delft is actief gericht op de (persoonlijke) ontwikkeling van haar medewerkers. Dat betekent naast de mogelijkheden vanuit lerend werken ook deelname aan trainingen, opleidingen, congresbezoeken. Medewerkers worden gestimuleerd om ook zelf de verantwoordelijkheid te nemen om vanuit persoonlijke kwaliteiten optimaal te functioneren (persoonlijke leiderschap).

Voor deze functie is een maximum salaris van € 83.088,- bruto per jaar mogelijk, gebaseerd op een 36-urige werkweek. Daarnaast is er het Individueel Keuze Budget (IKB), dat circa 17% van het bruto salaris bedraagt. Het IKB is een bundeling van het vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof. Het IKB kan vrij ingezet worden voor het kopen van extra verlof, extra inkomen door uitbetaling, etc. Je kunt hiermee keuzes maken die passen bij jouw levensfase,persoonlijke wensen en doelen.

De procedure

De gemeente Delft wordt in deze procedure begeleid door Merwede Executive Search. Uw sollicitatiebrief, voorzien van motivatie en curriculum vitae, kunt u tot en met zaterdag 27 juni sturen naar danielle.bogie@merwedeexecutivesearch.nl. Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met drs. Danielle Bogie op telefoonnummer 06 24788503. 

Spoedig na het verstrijken van de sluitingstermijn worden kandidaten uitgenodigd voor een eerste selectiegesprek. Na een voorselectie door Merwede Executive Search worden kandidaten voorgedragen aan de opdrachtgever. De eerste gesprekken bij de gemeente Delft vinden plaats op maandag 13 juli. Een eventueel vervolggesprek op woensdag 15 juli. Een assessment, het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, zoekmachines en sociale netwerken, kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces.

 

 

 

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Delft
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Delft | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.